Wie zijn wij?

Geschiedenis

In de context van de Liturgische Beweging binnen de Rooms Katholieke Kerk werd halverwege de vorige eeuw (1952) het Genootschap voor Liturgiestudie opgericht met het aanvankelijke doel om de liturgiewetenschap te bevorderen door gezamenlijke werkzaamheid van degenen die ex professo de liturgiewetenschap beoefenen. De Nederlandse (G. Laudy van de abdij van Berne) en Vlaamse (A. Verheul van de abdij Affligem) initiatiefnemers zochten daarbij samenwerking met de Liturgische Federatie om gezamenlijk jaarlijks een congres te organiseren waaraan ook andere belangstellenden en in de liturgie geïnteresseerden deelnamen. In deze congressen kwamen de verschillen de aspecten van de liturgiewetenschap (de historische, theologische, rituele en spirituele) aan de orde in hun relatie tot de vragen naar de vernieuwing van de liturgische praktijk. Dit gebeurde in aanloop naar het Tweede Vaticaans Concilie, toen het proces van de vernieuwing van de liturgie was ingezet en de liturgiewetenschap zich in Nederland en Vlaanderen ontwikkelde tot een zelfstandige discipline. Het Genootschap heeft zich altijd tot doel gesteld om de liturgiewetenschap en de liturgische praktijk op elkaar te betrekken.
Inmiddels hebben zich zowel ten aanzien van de liturgische praktijk als ten aanzien van de studie van de liturgie veel veranderingen voorgedaan. De praktijk is veelkleurig geworden en de bestudering van de liturgie is allianties aangegaan met andere disciplines, zoals de antropologie en de cultuurwetenschappen. Hierdoor is er in toenemende mate aandacht voor de plaats en de betekenis van liturgie, ritueel, muziek, architectuur, religieuze en kerkelijke kunst in de brede context van de cultuur.
Overeenkomstig de tijd van ontstaan is het Genootschap indertijd opgericht als een rooms-katholiek orgaan, maar inmiddels heeft nadrukkelijk en welbewust een oecumenische verbreding plaatsgevonden. Het ledenbestand en het bestuur zijn oecumenisch samengesteld.

Fig. extra
Fig 4a
Activiteiten

Om de onderlinge uitwisseling van ervaringen en de reflectie daarop te stimuleren belegt het Genootschap tweemaal per jaar een studieuze bijeenkomst over een actueel thema voor haar leden en andere geïnteresseerden. Eens in de twee jaar heeft deze bijeenkomst de vorm van een uitgebreid symposium gedurende een hele dag. Dit gebeurt tegenwoordig altijd in samenwerking met de Liturgische Kring, die haar oorsprong vindt in de protestantse Liturgische Beweging. Het thema van het symposium wordt breder uitgewerkt in een publicatie in boekvorm om zo kaders aan te reiken voor een fundamenteler denkproces.
Informele ontmoeting en inhoudelijk studieuze uitwisseling en reflectie gaan hand in hand.
Thema’s die de laatste jaren besproken zijn, hadden onder meer betrekking op de taal in de liturgie, liturgie in krimpende parochies, veranderingen in de viering en beleving van feesten, ontwikkelingen in de liturgische muziek, de relatie tussen diaconie en liturgie, de relevantie en actualiteit van Liturgische Bewegingen, liturgie tijdens de coronapandemie, liturgie en de rol van de heilige Geest.

Bestuur

Samuel Goyvaerts (voorzitter)

Ko Joosse (secretaris)

Evert de Jong (penningmeester)

Patrick Kuipers

Petra Mergaerts

Idelette Otten

Idelette
Idelette Otten, predikant in Vleuten,
lid van Liturgische Kring en betrokken bij Oecumenisch Forum voor Katholiciteit.
Medeauteur van het boek Vasten, de kunst van geven en loslaten, uitgegeven bij Fortis.

Patrick
Patrick Kuipers, priester van het Aartsbisdom Utrecht.
Rector van het Ariënsinstituut te Utrecht en Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.
Docent liturgie aan beide instituten.

Petra
Dr. Petra Mergaerts. Zij is al vele jaren bestuurslid van het Genootschap en werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in het parochiepastoraat, eerst in het bisdom Rotterdam, sedert 2009 in het bisdom Breda. Op dit ogenblik is zij pastoraal werker in de H. Bernardus van Clairvaux Parochie te Oudenbosch en omgeving en in de Immanuëlparochie te Zevenbergen en omgeving. Ook is zij enkele jaren coördinator van het IRiLiS geweest en was zij verschillende jaren adjunct-uitgever voor de liturgische uitgaven van de Abdij van Berne.

Samuel
Dr. Samuel (Sam) Goyvaerts. Universitair docent voor liturgie en sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology.
Docent liturgie en sacramenten aan de diocesane opleidingen van de bisdommen Antwerpen, Hasselt en Den Bosch.
(Bestuurs)lid van onder meer het IRiLiS (Instituut voor Rituele en Liturgische Studies), de ICL (Interdiocesane Commissie voor Liturgie, Vlaanderen) en de Societas Liturgica.

Ko
Dr. Ko Joosse. Was jarenlang werkzaam in de liturgische dienstverlening van het bisdom Rotterdam en docent liturgische vakken op de hbo-opleiding van Fontys Hogescholen. Van 2005 tot 2013 hoofdredacteur bij de liturgische uitgeverij ‘Midden Onder U…’, nadien redacteur bij ‘In Uw Midden’. Was betrokken bij de totstandkoming van het Dienstboek (PKN) en het Liedboek (ISK). Redactielid Laetare en voorzitter Redactie Liedboekcompendium.

Evert
Drs. Evert de Jong. Is docent liturgie aan enkele opleidingen van het Sint Janscentrum. Hij was 33 jaar secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie en is al vele jaren penningmeester van het Genootschap voor Liturgiestudie.