Voorjaarsbijeenkomst: Liturgie van de Getijden

Gepubliceerd door Patrick op

De voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap zal worden gehouden op vrijdag 21 april 2023 in het Ariënsinstituut te Utrecht en is gewijd aan het thema Getijdengebed, gebed van heel het volk van God.

Het op regelmatige, over de dag verspreide momenten zich in gebed richten tot God is kenmerkend voor het gebedsleven van de Joden. Dit gebruik om op regelmatige tijden te bidden is in navolging van de Joodse praktijk door de christenen overgenomen, zij het dat in de loop van de geschiedenis eigen vormen zijn ontwikkeld. Juist door de verspreiding over de dag wordt gestalte gegeven aan de aansporing van de apostel Paulus – die daarbij het gebod van Jezus herneemt (Lucas 18,1) – om steeds, zonder ophouden te bidden (1 Tessalonicenzen 5,17). Deze regelmatige openbare gebedsmomenten worden aangeduid als het getijdengebed.

Vele gelovigen kennen het getijdengebed als een praktijk die een belangrijke plaats inneemt in het dagelijks leven van kloosterlingen en als een verplichting van de priesters in het zogenaamde breviergebed.

Binnen het kader van een algehele herziening van de liturgie van de kerk hebben de bisschoppen op het Tweede Vaticaans Concilie ook aandacht geschonken aan het getijdengebed of goddelijk officie, niet alleen om zo de gebedsverplichting van de priesters en de diakens te verlichten, maar tevens hebben zij aanbevolen dat ook de gewone gelovigen daaraan zouden deelnemen, ofwel samen met de priesters, ofwel onder elkaar (vgl. Constitutie over de liturgie, art. 100).

Het getijdengebed en de realisering daarvan door de gelovigen, al of niet samen met de priesters of diakens, is het onderwerp van onze studiemorgen.

Het programma is als volgt:

10.00 u            inloop, koffie/thee

10.30 u            inleiding drs. Evert de Jong: Het kathedrale getijdengebed: basis voor het urengebed in gemeente en/of parochie

11.00 u            vragen en gedachtewisseling

11.15 u            pauze

11.45 u            presentatie dr. Ineke Cornet (theoloog en co-auteur van Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie (met Arjan Plaisier)) en ds. Idelette Otten (predikant Torenpleinkerk Vleuten): De praktijk van het getijdengebed: de uitdaging en de verrijking

12.25 u            vragen en gedachtewisseling

12.40 u            huishoudelijk gedeelte

13.00 u            afsluiting

Voor leden van het Genootschap en voor studenten is de bijeenkomst gratis.

Aan niet-leden vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.

U kunt dit bedrag op die ochtend ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92 ten name van het Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist.

Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname voorjaarsbijeenkomst 2023.

Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 14 april a.s. een bericht te sturen aan de secretaris (secretaris@liturgiestudie.nl).